Polityka prywatności

Z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „MARGO” Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli (37-450) ul. Przemysłowa 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000111315.
 2. Źródła z jakich możemy przetwarzać Państwa dane osobowe to szeroko pojęta komunikacja elektroniczna (m.in.: poczta e-mail, formularze zapytań), informacja telefoniczna, zamówienia, zapytania, korespondencja tradycyjna, spotkania biznesowe.
 3. Przetwarzamy dane osobowe, które Państwo sami przekazali i wykorzystujemy je jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

a) Wykonanie umowy kupna-sprzedaży produktów oferowanych przez „MARGO” Sp. z o.o. – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;

b) Marketing bezpośredni – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu „MARGO” Sp. z o.o., do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;

c) Cel finansowo – księgowy – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;

d) Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu „MARGO” Sp. z o.o., do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;

e) Prowadzenie procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu „MARGO” Sp. z o.o., przez okres 5 lat od zakończenia umowy.

 1. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych powyżej mogą być:
  – Osoby upoważnione przez Administratora w obrębie prowadzonej przez niego działalności;
  – Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
  – Podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa;
  – Podmioty, które współuczestniczyły przy realizacji świadczeń wynikających z umowy np. firmy kurierskie, kancelarie prawne.
 2. Dane Państwa będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń.
 3. „MARGO” Sp. z o.o. zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem.
 4. Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana.
 6. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy kontakt pod adresem email: osobowe@margo-sp.com.pl, pod numerem tel.15 844 34 44 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.