Spawalność stali

Spawalność wyraża przydatność metalu o danej wrażliwości na spawanie do utworzenia w określonych warunkach spawania złącza metalicznie ciągłego o wymaganej użyteczności.

 

Wrażliwość stali na spawanie jest wynikiem procesu metalurgicznego, przetwórstwa hutniczego oraz ewentualnych procesów technologicznych poprzedzających spawanie. Wrażliwość stali na spawanie zależy od jej składu chemicznego oraz struktury. Na przykład zwiększona zawartość siarki w spawanej stali może być przyczyną tworzenia się podczas spawania pęknięć gorących lub lamelarnych. Obecność w stali zanieczyszczeń metalurgicznych w postaci niezwiązanego azotu może stwarzać niebezpieczeństwo powstawania pęknięć kruchych zarówno podczas spawania, jak i w czasie eksploatowania konstrukcji spawanej.

margo - Spawalność stali
o nas o nas

Warunki spawania to zespół czynników technologicznych i konstrukcyjnych oddziałujących na spawane złącze w czasie jego wykonywania. Zależą od zastosowanej metody (zwłaszcza od rodzaju użytego spoiwa) i parametrów spawania. Obróbka cieplna po spawaniu wpływa decydująco na stan naprężeń w złączu oraz na własności mechaniczne i użytkowe złącza. Warunki spawania określone są przez zastosowaną technologię spawalniczą oraz rozwiązania konstrukcyjne narzucone przez projektanta.

Użyteczność złącza spawanego to możliwość jego wykorzystania w danych warunkach eksploatacyjnych, które stanowią kryteria dla oceny spawalności. Jeśli dla danej stali można uzyskać złącza o żądanej użyteczności wieloma różnymi metodami w szerokim zakresie zmian parametrów, bez konieczności stosowania specjalnych zabiegów technologicznych, to taką stal można uznać za łatwo spawalną. Użyteczność złączy spawanych wyznacza się za pomocą różnych badań wytrzymałościowych, badań zmęczeniowych, korozyjnych, prób eksploatacyjnych itp.

o nas

Nasza oferta