Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji

A. Dane osobowe niezbędne w procesie rekrutacyjnym:
W związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym pracodawca pozyskuje od kandydata na pracownika dane osobowe w zakresie: imiona i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Niepodanie tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji.


Pracodawca może żądać udokumentowania danych pozyskiwanych od kandydata do pracy tj. dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz uprawnienia niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, świadectwa pracy potwierdzające okresy zatrudnienia przypadające w roku kalendarzowym, w którym kandydat ubiega się o zatrudnienie.


W każdym czasie ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że przepisy stanowią inaczej.


B. Dodatkowe dane przydatne w procesie rekrutacyjnym:
W procesie rekrutacyjnym kandydat może podać także dodatkowe dane osobowe tj. numer telefonu, adres e-mail.

Podanie tych danych jest w pełni dobrowolne i nieobowiązkowe, jednak może wpłynąć na usprawnienie kontaktu w procesie rekrutacji.

W każdym czasie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
C. Realizacja bieżących i przyszłych procesów rekrutacyjnych:
Osoby zainteresowane prowadzoną rekrutacją proszone są o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: praca@margo-sp.com.pl bądź osobiście/listownie na adres: „MARGO” Sp. z o.o. 37-450 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 11.

Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane są wyłącznie do celów realizacji procesu rekrutacyjnego na wskazane w ogłoszeniu stanowisko pracy.
Dokumenty aplikacyjne nie są zbierane w przypadku braku wolnych miejsc pracy – braku ogłoszenia oferty pracy.

Ponadto kandydat może również brać udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych na wskazane stanowisko pracy lub stanowiska pokrewne, o ile wyrazi pisemnie na to swoją wolę poprzez dodanie zapisu: „Zgadzam się na przetwarzanie przez „MARGO” Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Przemysłowej 11 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

D. Informacja zwrotna o aktualnym etapie postępowania rekrutacyjnego i wynikach naboru:
„MARGO” Sp. z o.o. kontaktuje się z wybranymi kandydatami wyłonionymi w pierwszym etapie selekcji dokumentów aplikacyjnych.

W drugim etapie rekrutacji kandydaci zapraszani są na rozmowy rekrutacyjne.
Informacja o wynikach naboru – fakcie wyłonienia oferty w procesie rekrutacyjnym lub jej odrzuceniu przekazywana jest każdemu z kandydatów biorącym udział w rozmowach rekrutacyjnych.
Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję:

 1. Tożsamość i kontakt do administratora
  Administratorem danych jest „MARGO” Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Przemysłowa 11, 37-450 Stalowa Wola, tel. (15) 844 34 44, e-mail: osobowe@margo-sp.com.pl
 2. Cele przetwarzania i podstawa prawna
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia przez „MARGO” Sp. z o.o. obowiązków ustawowych związanych z procesem rekrutacji oraz z zawarciem i realizacją umowy o pracę – m.in. na podstawie:

Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 z póź. zm.);
Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.

 1. Okres przechowywania danych
  Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres 1 roku od momentu otrzymania dokumentów aplikacyjnych, a po tym okresie zostaną usunięte.
 2. Prawa podmiotów danych
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu o Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, chyba że przepisy stanowią inaczej.
  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Odbiorcy danych
  Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te osoby, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 4. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
  Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne.